NASZA WOJNA ŚWIATOWA

- Dopiero od kiedy mam Marysię wiem, czym jest tęsknota - mówi Martyna Wojciechowska. Skórczyńska M., 2006, Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, Impuls, Kraków. Pytania. Owszem, dobrze jest do dzieci mówić, ale najlepiej z nimi rozmawiać. Niemowlę nie odpowie pełnym zdaniem, ale zareaguje radosnym wierzganiem nóżkami, dźwiękiem, uśmiechem. To najlepszy sposób, by go stymulować, zachęcać od samego początku do przygody z mówieniem.
Szef musi dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzednym z zajmowanym przed rozpoczeciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.
Kot je popularn± karmê z marketu? Powody (np. to, ¿e nie staæ ciê na inn±) nie bêd± mia³y znaczenia - w internetowej grupie mi³¶ników kotów dowiesz siê, ¿e wyrz±dzasz mu ogromn± krzywdê. Weterynarz zaleci³ pupilowi suchy pokarm, np. dla kastratów albo kotów "nerkowych" - przeczytasz, ¿e lekarze siê nie znaj±, a takie karmy to chwyt marketingowy i trucizna. Karmisz kota puszkami, a nie surowym miêsem? Zaraz padnie pytanie, dlaczego. wiecej informacji tym dla wzbogacenia diety przyda³oby siê, ¿eby¶ raz na jaki¶ czas da³ kotu zamro¿on± mysz albo jednodniowe kurczê. Wszystko po to, by jak najlepiej odwzorowaæ dietê drapie¿nych mruczków ¿yj±cych na wolno¶ci.
Gdybym w jednym zdaniu musiała powiedzieć za co najbardziej lubię podwójne macierzyństwo (czyt. rodzeństwo), to odpowiedź brzmiałaby: dwie głowy moich synów wtulone we mnie, a nie jedna i cztery rączki miziające mnie w nocy, a nie dwie ;). - Dajta - powiada - to zapalê nad wami gromnicê, ju¿e z was nic nie bêdzie, moja kumo; ju¿ wam na tamten ¶wiat siê wybieraæ i po dobrodzieja by pos³aæ, ¿eby wam grzechy wasze odpu¶ci³.
- Przydatne bêd± rady weterynarza, który mo¿e zaleciæ karmê dostosowan± do problemów zdrowotnych kota - np. tê obni¿onej zawarto¶ci kalorii. Je¶li zwierzê jest zdrowe, mo¿emy dobraæ j± sami metod± prób i b³êdów - poczytaæ informacje na opakowaniach, zobaczyæ, co polecaj± pisma po¶wiêcone kotom - mówi ekspert. Przyznaje, ¿e lepiej unikaæ najtañszych karm - te mog± zawieraæ zbyt du¿ zbo¿a albo sk³adaæ siê raczej z miêsnych odpadków ni¿ prawdziwego miêsa. - Warto te¿ uwa¿aæ na drób, który nie powinien byæ najwa¿niejszym sk³adnikiem diety. Raz na jaki¶ czas dobrze jest podaæ zwierzakowi rybê, np. surowego ³ososia, dorsza czy mintaja. Tych gatunków nie trzeba wcze¶niej gotowaæ, ale ju¿ makrelê czy karpia powinno siê poddaæ obróbce termicznej - t³umaczy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “NASZA WOJNA ŚWIATOWA”

Leave a Reply

Gravatar